ТЭНы водяные (электрокипятильники)

ТЭН 107 (КНА-10, 25)924
ТЭН 112А8,5/4,0 J220 Атеси945
ТЭН 113-6-8,5/3,0 Р230 КВЭ1 733
ТЭН 3,0 кВт для кипятилька KSY (Китай)1 418
ТЭН 4698 220/2,0 (БЭ-30/3,25/3)1 239
ТЭН 5407-01 220/2 (БЭ-20/2)1 118
ТЭН 76 КНУ-50/100 (КНЭ-50/100)788
ТЭН z-3083 68А13/3,0 Р 220 для ЭКГ137
ТЭН z-3308 № 88 95А13/4,0 J 220 S 120341
ТЭН АПЭСМ-2 № 04 71А13/2,5 Р 220 U 65152
ТЭН КНЭ № 44 42А13/1,0 Р 220 узкий168
ТЭН КНЭ-100 № 87 100А13/4,0 Р 220 U 87252
ТЭН КНЭ-100 № 87 100А13/4,0 Р 220 оцинкованный263
ТЭН КНЭ-100 № 87-01 100А13/4,0 J 220 U 85420
ТЭН КНЭ-100 z-0787 69А13/3,5 J 220 нержавеющий S 60347
ТЭН КНЭ-100 z-3587 60А13/3,0 Р 220 U 73152
ТЭН КНЭ-100 z-3744 60А13/3,0 J 220 U 73252
ТЭН КНЭ-100-01898
ТЭН КНЭ-100-2М 100А10/4,0 z-2947 нержавеющий525
ТЭН КНЭ-100Б № 100а 100А13/4,0 Р 220 оцинкованный226
ТЭН КНЭ-100-М2 100А13/4,0 J 220956
ТЭН КНЭ-25 № 44-01 42А13/1,0 J 220257
ТЭН КНЭ-25-1 № 44а 32А13/1,0 Р 220 узкий оцинкованный184
ТЭН КНЭ-50 № 50 60А13/1,6 Р 220100
ТЭН КНЭ-50 № 50 60А13/2,0 Р 220 оцинкованный163
ТЭН КНЭ-50-01840
ТЭН КНЭ-50-1М № 50а 42А13/2,0 Р 220 узкий оцинкованный189
ТЭН КНЭ-50М-1 № 50М-1 42А13/2,0 J 220 U 65231
ТЭН КНЭ-50М21 281
ТЭН КЭНД 100-03 4675-00 118В13/3,2 J220987
ТЭН КЭНД 100-04 4637-00 174В10/4,0 J2201 239
ТЭН КЭНД 50-03 4580-01 78В13/2,0 J220788
ТЭН КЭНД 50-04 4637-01 90В10/2,0 J2201 129
ТЭН КЭНД-100 165-03 4,0/220882
ТЭН КЭНД-100-02 3641 220/3,8793
ТЭН КЭНД-50 054 2.0/220735
ТЭН КЭНД-50-02 3641 220/2,0735
ТЭН ЭКГ 76-3-10/3,0 J 220672
ТЭН ЭКН-100 55А13/3,0 J 220 S 60352
ТЭН ЭКН-50 55А13/2,0 J 220273
ТЭН ЭКН-50 55А13/2,0 Р 220 S 60194