ТЭНы водяные (электрокотлы)

Блок ТЭНов 3 кВт1 239
Блок ТЭНов 4 кВт1 103
Блок ТЭНов 7,5 кВт1 995
Блок ТЭНов 9 Квт1 680
Прокладка под ТЭНы КПЭМ, ПКА231
ТЭН 130В10/5,0 J220 КПЭ-250 НГ1 491
ТЭН 1GIL 6 W390/001 (444-3,5-6,6/9 ОР230) КПЭМ, ПКА2 205
ТЭН 74-4-8/6 J220 блок Ф2Э2Э2 835
ТЭН ВЗ-207-5-8,5/3,75 Р220 Электроварка ЭВК4 358
ТЭН КПЭ-100 80А13/4,0 J 220536
ТЭН КПЭ-100 № 62а 71А13/2,5 Р 220 S 117210
ТЭН КПЭ-100-1М № 62а 71А13/2,5 Р 220 оцинкованный231
ТЭН КПЭ-125 № 14 79А13/2,67 Р 220 оцинкованный189
ТЭН КПЭ-250 № 12-01 140А13/5,0 Р 220 узкий оцинкованный331
ТЭН КПЭ-250-1М № 12а 140А13/5,0 Р 220 оцинкованный320
ТЭН КПЭ-60 № 08б 80А13/3,15 Р 220 W 80252
ТЭН КПЭ-60 № 08б-01 80А13/3,15 J 220 W 80420
ТЭН КПЭ-60 №08а 68,5А13/2,66 Р 220 оцинкованный252
ТЭН КПЭ-60-01 № 08б 78А13/3,15 р 220 оцинкованный247
ТЭН КЭ-100 № 62-01 78А13/2,5 J 200336
ТЭН КЭ-100 №43 85А13/3,15 Р220 оцинкованный252
ТЭН КЭ-160 № 18 85А13/3,15 Р 220347
ТЭН КЭ-160 № 18-01 85А13/3,15 J 220588
ТЭН КЭ-160 № 18-01 85А13/3,5 J 220294
ТЭН КЭ-160 № 63а 100А13/3,5 Р 220 S 117252
ТЭН КЭ-160 № 63а 100А13/3,5 Р 220 оцинкованный273
ТЭН КЭ-160 № 63а-01 100А13/3,5 J 220 S 117389
ТЭН КЭ-250 № 12а 120А13/5,0 Р 220 S 117294
ТЭН КЭ-250 № 12а 140А13/5,0 Р 220 S 117294
ТЭН КЭ-250 № 12а-01 120А13/5,0 J 220 S 117467
ТЭН КЭ-250 № 12а-01 140А13/5,0 J 220 S 117467